250 € la 10,000 €

Noi am gasit 0 rezultate. Vezi rezultate
Rezultatele căutării

Diriginte de santier

Atribuții și responsabilități

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, dirigintele de șantier autorizat răspunde potrivit obligațiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei. Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din regulament, dirigintele de şantier îndeplineşte, în condiţiile legii, în principal, următoarele atribuţii:

a) cunoaşte prevederile proiectului pentru autorizarea executării/desfiinţării lucrărilor de construire şi ale proiectului tehnic de execuţie, verificat potrivit legii;
b) verifică existenţa fişelor şi proiectelor tehnologice de execuţie, a procedurilor de realizare a lucrărilor, planurilor de verificare a execuţiei, proiectelor de organizare a execuţiei lucrărilor, precum şi graficele de realizare a construcţiilor, actualizate prin eventualele dispoziţii de şantier emise pe parcursul derulării lucrărilor;
c) asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmeşte, în numele investitorului/proprietarului/administratorului, documentele de recepţie la terminarea lucrărilor şi constituie cartea tehnică a construcţiei;
d) participă la toate fazele de verificare a execuţiei lucrărilor, inclusiv la fazele determinante prevăzute în planul de control al calităţii lucrărilor de construcţii;
e) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii când constată neconformităţi care pot afecta calitatea acestora;
f) opreşte execuţia lucrărilor de construcţii şi înştiinţează Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituţiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu completările ulterioare, în cazul în care se produc accidente tehnice şi/sau constată abateri de la prevederile proiectului tehnic de execuţie.

La art. 44 din procedură sunt precizate obligaţiile şi răspunderile pe care le au diriginții în desfășurarea activității, astfel:

A. în perioada de pregătire a investiţiei:

1. verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum şi îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;2. verifică concordanţa dintre prevederile autorizaţiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor şi ale proiectului;
3. studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile şi procedurile prevăzute pentru realizarea construcţiilor;
4. verifică existenţa tuturor pieselor scrise şi desenate din proiect, inclusiv existenţa studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize şi concordanţa dintre prevederile acestora;
5. verifică existenţa expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor;
6. verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi şi însuşirea acestora de către expertul tehnic atestat, acolo unde este cazul;

7. verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanţă a construcţiei;
8. verifică existenţa în proiect a programelor de faze determinante; 02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
9. verifică existenţa proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcţiilor, dacă aceasta va fi instituită;
10. preiau amplasamentul şi reperele de nivelment şi le predau executantului, libere de orice sarcină;
11. participă, împreună cu proiectantul şi cu executantul, la trasarea generală a construcţiei şi la stabilirea bornelor de reper;
12. predau către executant terenul rezervat pentru organizarea de şantier;
13. verifică existenţa „Planului calităţii” şi a procedurilor/instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
14. verifică existenţa anunţului de începere a lucrărilor la emitentul autorizaţiei şi la I.S.C.;

02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012 15. verifică existenţa panoului de identificare a investiţiei, dacă acesta corespunde prevederilor legale şi dacă este amplasat la loc vizibil;

B. în perioada execuţiei lucrărilor:

1. urmăresc realizarea construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire, ale proiectelor, caietelor de sarcini şi ale reglementărilor tehnice în vigoare;
2. verifică existenţa documentelor de certificare a calităţii produselor pentru construcţii, respectiv corespondenţa calităţii acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
3. interzic utilizarea produselor pentru construcţii fără certificate de conformitate, declaraţii 4. interzic utilizarea de procedee şi echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
5. verifică respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică şi în reglementările tehnice;
6. verifică respectarea „Planului calităţii”, a procedurilor şi instrucţiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă; 7. interzic executarea de lucrări de către personal necalificat;
7. participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
15. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
9. efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează şi ştampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepţie calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;

9. asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
10. transmit către proiectant, prin intermediul investitorului, sesizările proprii sau ale participanţilor la realizarea construcţiei privind neconformităţile constatate pe parcursul execuţiei;
11. informează operativ investitorul privind deficienţele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri şi, după caz, propun oprirea lucrărilor;
12. urmăresc respectarea de către executant a dispoziţiilor şi/sau a măsurilor dispuse de proiectant/de organele abilitate; 14. verifică, în calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluţiilor tehnice pe parcursul execuţiei lucrărilor;
13. anunţă I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros, şi verifică punerea în siguranţă a construcţiei, conform proiectului; 02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
14. anunţă I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investiţiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor/beneficiar pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros; 02/04/2012 – punctul a fost modificat prin Ordin 277/2012
15. preiau documentele de la constructor şi proiectant şi completează cartea tehnică a construcţiei cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
16. urmăresc dezafectarea lucrărilor de organizare de şantier şi predau terenul deţinătorului acestuia.

C. la recepţia lucrărilor:

1. asigură secretariatul comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor şi întocmesc actele de recepţie;
2. urmăresc soluţionarea obiecţiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie;
3. predau către investitor actele de recepţie şi cartea tehnică a construcţiei după efectuarea recepţiei finale.
Conform prevederilor art. 48 din procedură, obligaţiile prevăzute la art. 44 nu sunt limitative, dirigintele de şantier putând participa, în calitate de reprezentant al investitorului, la toate fazele privind realizarea construcţiilor, în limitele atribuţiilor stabilite prin reglementările tehnice în construcţii aplicabile, în vigoare.
Potrivit prevederilor art. 49 din procedură Diriginţii de şantier răspund, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 44, precum şi în cazul neasigurării din culpa lor a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzut în proiecte, caiete de sarcini şi în reglementările tehnice în construcţii.
aviz isc

Risc de amenzi cu sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

Potrivit prevederilor Legii nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 484 din 2 iulie, din data de 31 august a acestui an, orice persoană care îşi va construi o casă, indiferent de zonă (urbană sau rurală), este obligată să angajeze un diriginte de şantier autorizat, care va superviza calitatea lucrărilor. Cine nu se va conforma legii riscă să fie amendat cu sume de până la 10.000 de lei.
Conform Legii nr. 10/1995, până acum, dacă îţi construiai o casă, erai obligat să ai proiect tehnic verificat şi să angajezi un diriginte de şantier care verifica lucrările. Numai că această regulă nu se aplica în cazul în care imobilul (cu parter sau P+1 ori o anexă gospodărească) era ridicat în mediul rural sau într-un sat arondat unui oraş, municipiu. De ieri, exact excepţiile menţionate anterior nu mai sunt valabile.
În acest context, că îţi construieşti o locuinţă sau faci lucrări într-o casă pe care o ai în mediul rural, eşti forţat de lege să angajezi un diriginte de şantier autorizat, chiar dacă imobilul va avea doar parter sau parter şi un etaj. Mai mult, verificarea calităţii lucrărilor va fi inclusă în fişa de post a responsabililor tehnici autorizaţi, care vor fi angajaţi de persoanele ce vor executa efectiv lucrările. „Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit (…) autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor“, se stipulează în normative.
Mai mult, proiectele, execuţia lucrărilor şi a construcţiilor vor fi expertizate tehnic de către experţi tehnici atestaţi. Dacă nu te conformezi noilor prevederi legale, vei fi amendat cu sume cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei.

Comparați ofertele

Call Now Button