Plan casa parter si mansarda SHC129

Sumar

 • Suprafata utila
 • Dormitoare
 • Bai
 • Acoperis
 • Garaj
 • Duplex
 • Pret
 • 170,40 m22
 • 3
 • 2
 • Sarpanta
 • Nu
 • Nu
 • 1200 €

Descriere proprietate

 

COMPARTIMENTARE PARTER

Hol acces 4,40 mp
Bucatarie 11,80 mp
Living si loc de luat masa 35,40 mp
Baie 5,00 mp
Hol si casa scarii 13,00 mp
Birou/Dormitor 14,10 mp
Camera tehnica 4,80 mp

 

COMPARTIMENTARE MANSARDA

Hol 5,80 mp
Dormitor 20,30 mp
Dormitor 18,50 mp
Dormitor 23,00 mp
Baie 14,30 mp

 

*suprafața utilă este măsurată în dreptul unei înălțimi mai mare de 2.40 m

 

 • Suprafata utila-170,40 mp
 • Pret proiect complet DTAC – 1200 €  
 • Pret proiect complet DTAC+PTh(Structura)-1700 Euro
 • Pret proiect complet DTAC+PTh(Arhitectura+Structura)-2000 Euro
 • Pret Casa la Rosu 53500 Euro + TVA

Interiorul acestei locuințe este proiectat astfel incat intreg spațiul generos sa fie utilizat eficient si confortabil pentru locuire. Poziția bucatariei poate fi schimbata , de exemplu: livingul si locul de luat masa pot fi conectate cu bucataria sau separate de aceasta.

Mansarda este concepută pentru dormit: trei dormitoare și o baie spațioasă vă vor ajuta să vă relaxați și să vă odihniți bine. Camerele de la mansardă sunt prevazute și cu balcon.

Fatadele sunt moderne placate cu zidărie aparenta de clinker care sunt foarte durabile în timp.

Orice proiect de casa se poate modifica functie de cerintele si nevoile dvs. Se poate scoate sau adauga garajul functie de cum este proiectul prevazut, sau poate doriti un subsol pentru depozitare,- chiar si partial, se pot modifica compartimentarile interioare, suprafetele camerelor sau daca doriti o terasa exterioara mai generoasa ori alte finisaje pe fatade sau o un alt tip de invelitoare(tigla metalica, tabla lisa prefaltuita, tigla ceramica,etc). Pentru toate aceste modificari ale temei de arhitectura, firma de proiectare SmartHomeConcept.ro nu va percepe costuri suplimentare fata de preturile mentionate mai sus. *doar pentru aceeasi suprafata construita specificata

Toate proiectele sunt verificate conform legii 10/1995 actualizata, de catre verificatori tehnici atestati MDRAP la toate cerintele esentiale cerute prin certificatul de urbanism.

*preturile nu includ TVA

CONŢINUTUL - CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

SUBCAPITOLUL 1:

I. Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale: Descrierea lucrărilor care fac obiectul autorizării, făcându-se referiri la: - amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrărilor; - clima şi fenomenele naturale specifice; - geologia şi seismicitatea; - categoria de importanţă a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de: - arhitectură; - structură; - instalaţii; - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; - amenajări exterioare şi sistematizare verticală.
2.2. Memorii pe specialităţi Descrierea lucrărilor de: - arhitectură; - structură; - instalaţii; - dotări şi instalaţii tehnologice, după caz; - amenajări exterioare şi sistematizare verticală.

Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare 2.5. Anexe la memoriu 2.5.1. Studiul geotehnic 2.5.2. Referatele de verificare a proiectului în conformitate cu legislaţia în vigoare întocmite de verificatori de proiecte atestaţi, aleşi de investitor. ...

SUBCAPITOLUL 2:

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în teritoriu - plan de încadrare în zonă a lucrării, întocmit la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, după caz, emis de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial
1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei a) plan cu reprezentarea reliefului, întocmit în sistemul de Proiecţie Stereografic 1970, la scările 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pe care se vor reprezenta:
 • - imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
 • - amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi, după caz;
 • - cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele 3 dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor şi altele asemenea); - denumirea şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale, în situaţia în care declivitatea terenului este mai mare de 10%;
 • - accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; - planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.

1.3. Planul privind construcţiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zone amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500. În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectura Proiectul de arhitectură va cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:
 • - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
 • - planurile acoperişurilor
 • - terasa sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile;
 • - secţiuni caracteristice - în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul, care să cuprindă cota +/- 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă -, fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate; - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • - în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva: - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic; - măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.
2.2.2. Proiect de structură

2.3. Instalaţii

2.3.1. Schemele instalaţiilor Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.
2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreapta jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE - conţinutul-cadru –

CAPITOLUL I:

SUBCAPITOLUL 1:

Părţi scrise

SUBCAPITOLUL 1 1:

I. Memoriu tehnic general

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii
1.2. Amplasament
1.3. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, actul administrativ prin care a fost aprobat, în condiţiile legii, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii .
1.4. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiţiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic ...

2. Particularităţi ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului;
b) topografia;
c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile şi protejările de utilităţi afectate;
f) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii;
g) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; h) căile de acces provizorii;
i) prezenţa pe amplasament a unor valori de patrimoniu natural şi/sau cultural.

3. În cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice şi instalaţii specifice se vor prezenta informaţiile relevante.
4. Modul în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii obiectivului de investiţii, din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile.
5. În cazul investiţiilor privind monumentele istorice sau imobilele amplasate în zone construite protejate se vor prezenta concluziile studiilor de fundamentare specifice (studiu istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv, de raportul de cercetare arheologică preventivă, după caz).

SUBCAPITOLUL 1 2:

II. Memorii tehnice pe specialităţi

1. Memoriu de arhitectură: conţine descrierea lucrărilor de arhitectură cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii;
2. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcţii;
3. Memorii corespondente specialităţilor instalaţii cu precizarea echipării şi dotării specifice funcţiunii;
4. Memorii corespondente domeniilor peisagistică şi spaţii verzi, după caz.

SUBCAPITOLUL 1 3:

III. Breviare de calcul

Breviarele de calcul reprezintă documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. În acestea se vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, combinaţiile de calcul, metodologia de calcul, verificările şi dimensionările, precum şi programele de calcul utilizate.

SUBCAPITOLUL 1 4:

IV. Pentru investiţiile finanţate din fonduri publice, precum şi pentru cele finanţate din fonduri private, după caz.

1. Liste cu cantităţi de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte;
c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări;
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări;
) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări;
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier).


2. Graficul general de realizare a investiţiei publice, după caz Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.

SUBCAPITOLUL 2:

B. Părţi desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

1. Planuri generale

1.1. Plan de încadrare în zonă - planşă de încadrare în zonă a lucrării, pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz
1.2. Plan de situaţie privind amplasarea obiectivelor investiţiei

 • - planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează: Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09 pag. 26 1/9/2017
 • - imobilul, identificat prin numărul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaţa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziţia şi înălţimea la coamă a calcanelor limitrofe, precum şi poziţia reperelor fixe şi mobile de trasare;
 • - amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine, se vor desfiinţa sau se vor construi; - cotele construcţiilor proiectate şi menţinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/-0,00; cote de nivel; distanţe de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
 • - denumirile şi destinaţiile fiecărui corp de construcţie; - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale; - accesele pietonale şi carosabile din incintă şi clădiri, plantaţiile prevăzute; - planul parcelar al tarlalei în cazul imobilelor neîmprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietăţii.


1.3. Planul privind construcţiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac -, şi va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii prevăzute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

2. Planşe pe specialităţi

2.1. Arhitectură Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect arhitectura clădirii, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.
Piesele desenate de arhitectură vor cuprinde planşele principale privind arhitectura fiecărui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, după cum urmează:

 • - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane şi supraterane, cu indicarea funcţiunilor, dimensiunilor şi a suprafeţelor;
 • - planurile acoperişurilor - terasă sau şarpantă -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice şi a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execută învelitorile; - secţiuni caracteristice, minimum două - în special pe linia de cea mai mare pantă, acolo unde este cazul -, care să cuprindă cota +/-0,00, cotele tuturor nivelurilor, înălţimile determinante ale acoperişului - cotele la coamă şi la cornişă - , fundaţiile clădirilor învecinate la care se alătură construcţiile proiectate;
 • - toate faţadele, cu indicarea materialelor şi finisajelor, inclusiv culorile, cotate şi cu indicarea racordării la nivelul terenului amenajat;
 • - în situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea stradală prin care se va arăta modul de integrare a acestora în ţesutul urban existent.


2.2. Structura

Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:

2.2.1. Planul de săpătură cu reprezentarea soluţiilor tehnice de sprijinire
2.2.2. Planul fundaţiilor Se redactează la scara 1:50 şi va releva:

 • - modul de respectare a condiţiilor din studiul geotehnic;
 • - măsurile de protejare a fundaţiilor clădirilor învecinate, la care se alătură construcţiile proiectate.

2.2.3. Detalii de fundaţii
2.2.4. Proiect de structură complet, inclusiv cu secţiuni şi descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul

2.3. Instalaţii

Se definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.
2.3.1. Schemele instalaţiilor şi branşamente Se prezintă parametrii principali şi schemele funcţionale ale instalaţiilor proiectate.

2.4. Dotări şi instalaţii tehnologice În situaţia în care investiţia urmează să funcţioneze pe baza unor dotări şi instalaţii tehnologice, determinante pentru configuraţia planimetrică a construcţiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

2.5. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, după caz, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:

 • - planşe de ansamblu;
 • - scheme ale fluxului tehnologic;
 • - scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
 • - scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;
 • - planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
 • - diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
 • - liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.


2.6. Planşe de dotări, după caz

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:

 • - piese de mobilier;
 • - elemente de inventar gospodăresc; Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09 pag. 27 1/9/2017
 • - dotări cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • - dotări necesare securităţii muncii;
 • - alte dotări necesare în funcţie de specific.


2.7. Planşe de amenajare peisageră pentru lucrări având ca obiect amenajări de: spaţii verzi, parcuri, locuri dejoacă şi agrement:

 • - planşele cuprinzând releveul vegetaţiei existente pe paliere de vegetaţie şi tipuri de elemente compoziţionale, după caz;
 • - planul privind propunerea de amenajare;
 • - planuri privind extragerile şi înlocuirile propuse în cazul vegetaţiei lemnoase, vegetaţia nou-plantată pe toate palierele de vegetaţie cu indicaţii privind speciile şi standardele pentru materialul săditor ce urmează a fi plantat.


Fiecare planşă prezentată în cadrul lit. B "Părţi desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.

SUBCAPITOLUL 3:

C. Detalii de execuţie

(1) Detaliile de execuţie sunt obligatorii la executarea lucrărilor de construcţii şi sunt elaborate în baza proiectului tehnic şi cu respectarea strictă a prevederilor acestuia, şi detaliază soluţiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni, privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.

În funcţie de complexitatea proiectului şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).

(2) Detaliile de execuţie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de execuţie privind soluţionările elaborate de proiectant;
b) detalii de execuţie pentru echiparea obiectivului de investiţii, în timpul execuţiei, cu aparatură şi echipamente, realizate cu respectarea datelor şi informaţiilor oferite de către furnizorii acestora;
c) detalii de execuţie curente standardizate (conform detaliilor tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de execuţie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regulă, de către constructor.


(3) În toate cazurile prevăzute mai sus, proiectantul, în cadrul asistenţei tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea şi adaptarea funcţională a tuturor detaliilor de execuţie, indiferent de elaboratorul acestora.

CAPITOLUL II: Proiectul tehnic de execuţie a lucrărilor de desfiinţare cuprinde:

SECŢIUNEA I: Piese scrise

1. Lista şi semnăturile proiectanţilor

Se completează cu numele în clar şi calitatea proiectanţilor, precum şi cu partea din proiect pentru care răspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată:

 • - scurt istoric: anul edificării, meşteri cunoscuţi, alte date caracteristice;
 • - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
 • - menţionarea şi descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmează a se preleva; - fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faţadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfăşurări rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
 • - descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare; - precizări cu privire la protejarea monumentelor istorice, după caz.


2.2. Fişe tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obţinute prin grija emitentului autorizaţiei şi cerute prin certificatul de urbanism.

SECŢIUNEA II: Piese desenate

1. Plan de încadrare în teritoriu

Planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, după caz.

2. Plan de situaţie a imobilelor

Planşă pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, întocmită la scările 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, după caz, prin care se precizează:

 • - parcela cadastrală pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
 • - amplasarea tuturor construcţiilor care se vor menţine sau se vor desfiinţa;
 • - modul de amenajare a terenului după desfiinţarea construcţiilor;
 • - sistematizarea pe verticală a terenului şi modul de scurgere a apelor pluviale;
 • - plantaţiile existente şi care se menţin după desfiinţare.


Pe planşă se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinţează şi cele propuse - plan de situaţie, construcţii noi sau umpluturi de pământ, plantaţii etc., după caz.

3. Planul privind construcţiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a reţelelor de utilităţi urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziţionarea căminelor - radier şi capac, şi va fi redactat la scara 1:500.

În cazul lipsei unor reţele publice de echipare tehnico-edilitară se vor indica instalaţiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apă şi canalizare.

4. Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate
Planşele se vor redacta la o scară convenabilă - 1:100 sau 1:50 - care să permită evidenţierea spaţiilor şi a funcţiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeţelor şi a materialelor existente: - planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului; Legea 50/1991 - forma sintetica pentru data 2017-01-09 pag. 28 1/9/2017

 • - principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz;
 • - toate faţadele.


În situaţia în care desfiinţarea necesită operaţiuni tehnice complexe, se va prezenta şi proiectul de organizare a lucrărilor. Fiecare planşă prezentată în cadrul secţiunii II "Piese desenate" va avea în partea dreaptă jos un cartuş care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect.
Constructia la "rosu" include : structura de rezistenta, inchiderile exterioare si compartimentarile interioare fara insa a fi tencuite(doar zidurile ridicate), acoperisul si invelitoarea. Pretul constructiei la "Rosu" poate varia functie de conditiile de amplasament si anume:-Inclinatia terenului, capacitatea portanta a pamantului, zona seismica in care se incadreaza amplasamentul, etc, de aceea pretul de mai sus se va considera cu titlu informativ.

Structura de rezistenta portanta la actiunile verticale si laterale se va realiza din cadre monolite din beton armat avand inchideri din zidarie(fie BCA YTONG fie Zidarie cu goluri verticale functie de solicitarea investitorului). Planseul se poate realiza atat in varianta monolita cu grinzi si placa turnate cat si in varianta cu grinzi din beton armat peste care se aseaza grinzi din lemn ecarisate.

Fundatiile sub stalpi sunt de tip talpi alcatuite dintr-un bloc din beton simplu turnat continuu peste care se aseaza o grinda de soclu armata, in acest fel realizandu-se o economie considerabila de armatura, fara a periclita rezistenta si stabilitatea constructiei. Dimensionarea fundatiilor se face tinand cont de prevederile studiului geotehnic-presiune conventionala, coeficient de pat etc.
Casa la cheie reprezinta ultima etapa în finalizarea unei construcții, în care beneficiarii urmează sa își aleagă finisajele propriu zise:gresie, faianță, parchet, mobilier, electrocasnice, etc.

Așadar o casa la cheie va cuprinde în plus fata de construcția rosu următoarele: învelitoare, sistemul de colectare al apelor pluviale(burlane, jgheaburi etc, termoizolația și tencuiala decorativa pe fatada și soclu, tâmplăria-uși și ferestre , tencuielile și gletul la interior ale compartimentarilor, toate instalațiile electrice(fără o corpurile de iluminat) , termice(centrala și corpurile de incalzire-radiatoare) și sanitare, vopsitorie cu lavabile precum și șapele autonivelante.

Sunt excluse de asemenea si placarile cu gresie, faianță, parchet. Nu sunt cuprinse lucrările de amanajari interioare sau exterioare, sistemtizarile din jurul construcției și nici branșamentele la utilități(canalizare, energie electrica, gaze naturale, alimentare cu apa etc ale căror costuri variază de la o situație la alta). De asemenea nu c-tia la cheie nu include împrejmuirea sau amenajarea peisagistica.

Evaluare

Evaluare generală
Vă mulțumesc! Vă rugăm să descrieți evaluarea dvs.

Planuri de nivel


Plan casa parter si mansarda SHC129 4.92/5 (3)

Cum evaluati acest proiect?


Call Now Button